A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2/2018. (II.12.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat, Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13) Korm. rendeletekben, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2017. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

 

I. fejezet

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

 

 

1. A rendelet hatálya

1.§     A rendelet hatálya kiterjed a Csongrád Megyei Önkormányzatra és a Csongrád Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal).

 

2. A költségvetés címrendje

2. § A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat és Csongrád Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv (Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal) 2018. évi címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím (szám, név, gazdálkodási jogkör):

  1. Csongrád Megyei Önkormányzat
  2. Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
  3.  Csongrád Megyei Önkormányzat összevont

BEVÉTELEK

Közgazdasági jelleg (I-III.), Kiemelt előirányzat (I-II.), Finanszírozási bevételek (III.)

1-3. Kiemelt előirányzat (Rovat)

I.                   Működési bevételek

1.      Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)

1.1    Önkormányzatok működési támogatása (B11)

1.1.1       Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1.1.2       Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1.1.3       Elszámolásból származó bevételek (B116)

1.2    Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2.        Működési bevételek (B4)

3.        Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

II.                Felhalmozási bevételek

1.       Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2.      Felhalmozási bevételek (B5)

3.      Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

III.             Finanszírozási bevételek (B8)

1.      Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

2.      Maradvány igénybevétele (B813)

3.      Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

4.      Központi, irányító szervi támogatás (B816)

KIADÁSOK

Közgazdasági jelleg (I-III.), Kiemelt előirányzat (I-II.), Finanszírozási kiadások (III.)

Kiemelt előirányzat (1-5.)

I.                   Működési költségvetési kiadások

1.      Személyi juttatások (K1)

2.      Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3.      Dologi kiadások (K3)

4.      Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5.      Egyéb működési célú kiadások (K5)

5.1  Nemzetközi kötelezettségek (K501)

5.2  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

5.3  Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)     

5.4  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

5.5  Általános tartalék (K513)

5.6  Céltartalék (K513)

II.                Felhalmozási költségvetési kiadás

1.      Beruházások (K6)

2.      Felújítások (K7)

3.      Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

3.1  Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

3.2  Lakástámogatás (K87)

3.3  Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

III.             Finanszírozási kiadások (K9)

1.      Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

2.      Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)

 

3. A költségvetés főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása

 

3.§     (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a)            működési költségvetési bevétele összegét         397.399 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          419.659 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                   - 22.260 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét        3.000 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét        70.798 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                    - 67.798 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         267.703 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                          177.645 e Ft-ban,

i)             tárgyévi bevételek összegét                               668.102 e Ft-ban,

j)             tárgyévi kiadások összegét                                668.102 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének

a)            működési költségvetési bevétele összegét             1.926 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          169.801 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                 - 167.875 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét               0 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét             508 e Ft-ban,

f)            felhalmozási költségvetési egyenlegét                    - 508 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         168.383 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                                     0 e Ft-ban,

i)             tárgyévi bevételek összegét                               170.309 e Ft-ban,

j)             tárgyévi kiadások összegét                                170.309 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

(3) A Közgyűlés az önkormányzat összevont 2018. évi költségvetésének

a)            működési költségvetési bevétele összegét         399.325 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          589.460 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                  - 190.135 e Ft-ban

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét        3.000 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét        71.306 e Ft-ban,

f)            felhalmozási költségvetési egyenlegét               - 68.306 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         268.617 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                            10.176 e Ft-ban,

i)             tárgyévi bevételek összegét                               670.942 e Ft-ban,

j)             tárgyévi kiadások összegét                                670.942 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(4) Az (1)-(3) bekezdés (a), (d) és (g) pontjában megállapított bevétel összegének kiemelt előirányzat szerinti részletezését elkülönítetten és összevonva e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

(5) Az (1)-(3) bekezdés (b), (e) és (h) pontjában megállapított kiadás összegének kiemelt előirányzat szerinti részletezését elkülönítetten és összevonva e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

 

(6) Az önkormányzat, az önkormányzat által irányított költségvetési szerv, valamint az önkormányzat összevont költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét, valamint költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 3/A, 3/B és 3/C mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. számú melléklete, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését és a közvetett támogatásokat a 7. számú melléklete tartalmazzák.

 

(7) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 4/A és 4/B mellékletei tartalmazzák.

 

(8) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2018. évi engedélyezett létszámát 5 főben, a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi engedélyezett létszámát 27 főben állapítja meg, melynek részletezését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

 

 

4. Általános és céltartalék

 

4.§ (1) Az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék előirányzata 9.583 e Ft.

 

(2) Az általános tartalék terhére - a (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a közgyűlés vállal kötelezettséget.

 

(3) Az előre nem várt rendkívüli helyzetekben, a vis maior esetekben, valamint a jogszabályi előírásokon alapuló, az önkormányzati kötelező feladat-ellátással kapcsolatban felmerülő azonnali fizetési kötelezettségek fedezetéről a közgyűlés elnöke dönt a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

 

5. § (1) Az önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátását szolgáló céltartalék összege 140.912 e Ft.

 

(2) A területfejlesztési céltartalék terhére kötelezettséget bruttó 3 millió forint összeg felett a közgyűlés, bruttó 1 és 3 millió forint közötti összeg esetén a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Terület-, Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottság együttes döntésével, a bruttó 1 millió forintot el nem érő összeg esetén az elnök vállalhat, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

 

(3) Az önkormányzat „TOP 5.1.1-15 megyei foglalkoztatási együttműködések” című pályázat feladatainak ellátására elkülönített céltartalék összege 12.400 e Ft.

 

(4) Az önkormányzat „Interreg –  D-STIR” című pályázat feladatainak ellátására elkülönített céltartalék összege 104 e Ft.

 

(5) Az önkormányzat „Interreg – TRINNO pályázat” című pályázat feladatainak ellátására elkülönített céltartalék összege 3.128 e Ft.

 

(6) Az önkormányzat „EFOP-1.6.3-17 – Megyei szintű felzárkóztatás megvalósítása” című pályázat feladatainak ellátására elkülönített céltartalék összege 10.634 e Ft.

 

5. Az önkormányzati szintű feladatellátást szolgáló működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatok felhasználása, módosítása, átcsoportosítása

 

6.§ (1) A közgyűlés elnöke illetve a főjegyző gondoskodik a 2018. évi költségvetésben az önkormányzatot, valamint a hivatalt megillető bevételek beszedéséről, ennek érdekében szerződéseket köthet és módosíthat, ide értve a vagyonhasznosításához kötődő döntéseket, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 12/2012 (V.4) önkormányzati rendelet rendelkezéseire.

(2) Az önkormányzat – közgyűlés által jóváhagyott – kiadási előirányzatai 4/A. melléklet szerinti összegeinek önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó célirányos felhasználásáról – „Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, önerő, előkészítés” sor kivételével – az elnök gondoskodik. A „Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, önerő, előkészítés” sor terhére kötelezettséget bruttó 3 millió forint összeg felett a közgyűlés, bruttó 1 és 3 millió forint közötti összeg esetén a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a bruttó 1 millió forintot el nem érő összeg esetén az elnök vállalhat, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

 

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 2.500 e Ft+Áfa-t meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről – a művészeti alkotások és előadó-művészeti szolgáltatások kivételével - legalább 3 ajánlat bekérésével, a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával az elnök jogosult dönteni.

 

(4) Ha évközben az Országgyűlés a költségvetési kapcsolatokból származó támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően az elnök haladéktalanul a közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

 

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a közgyűlést tájékoztatja.

 

(6) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok – 4/A. mellékletben meghatározott önkormányzati feladatokhoz kacsolódó soron belüli és sorok közötti – átcsoportosításról a (7) és (8) bekezdésben meghatározott kivétellel a közgyűlés dönt.

 

(7) A közgyűlés elnöke a közgyűlés ülései közötti időszakban az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait összesen 20 millió forint összeghatárig módosíthatja. A módosításról a közgyűlést az elnöknek utólag tájékoztatnia kell, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(8) A közgyűlés elnöke a közgyűlés ülései között időszakban összesen 20 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosításról a közgyűlést az elnöknek utólag tájékoztatnia kell, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

 

(9) A közgyűlés a (7) és (8) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

 

7.§         A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati, hivatali pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozó indítványt a közgyűlés soron következő ülésére be kell terjeszteni.

 

6.      Pénzeszközátadások, támogatások, pénzeszközátvételek

 

8.§         (1) Önkormányzati támogatásban – céljelleggel – az éves költségvetésében egyedileg meghatározott szervezetek, valamint a Magyarországon, valamint határainkon túl működő, non-profit szervezetek, így különösen az államháztartási szervezetek, közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek részesülhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céllal, államháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközök estében 500 ezer forint egyedi értékhatárig – az alapítványok részére átadott források kivételével – az elnök jogosult dönteni.

(3) A céljelleggel támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni. A támogatás alapjául szolgáló megállapodásban rögzíteni kell:

a)                      a támogatott szervezet megnevezését, székhelyét (telephelyét), bankszámlaszámát, a képviseletében eljáró személy nevét,

b)                      a támogatott szakmai feladat megnevezését,

c)                      a támogatás felhasználási jogcímét,

d)                     a támogatással történő elszámolás határidejét,

e)                      a támogatást nyújtó önkormányzat ellenőrzési jogosultságát mind a felhasználás, mind az elszámolás tekintetében – ide értve a helyszíni ellenőrzés lehetőségét is – valamint,

f)                       a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatási összegre vonatkozó visszafizetési kötelezettséget, illetve az esetleges szankciók körét.

 

(4) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, részére további támogatás nem nyújtható addig, amíg az elszámolási kötelezettségének eleget nem tesz.

 

(5) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek a támogatási szerződése aláírásának időpontjában esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.

 

(6) Az alapítványi forrásátvétel és forrásátadás a közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

 

7.      Hitelek igénybevétele

 

9.§         Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak alapján vehet fel hitelt, illetve köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

 

8.      Egyéb előírások

 

10.§       (1) A képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló többször módosított 2/1999. (III.1.) Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított alapdíj összege 100.490 Ft.

 

              (2) A köztisztviselői illetmények, és a hivatalban foglalkoztatott, egyéb bérezési rendszerhez tartozó munkavállalók juttatásai legkésőbb a tárgyhót követő hó ötödikén, a képviselői tiszteletdíjak és költségtérítések szintén legkésőbb a tárgyhót követő hó ötödikén esedékesek. Amennyiben a tárgyhó ötödik napja munkaszüneti nap, a juttatások az ötödikét megelőző munkanapon esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való átutalással történik. Az átutalásról az esedékesség előtti munkanapon kell intézkedni.

 

              (3) Az Áht. 109. (6) bekezdése alapján az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 400 ezer Ft-ot. A készpénzfizetés részletes eljárásrendjét és szabályait belső szabályzat tartalmazza.

 

 

II. fejezet

 

A költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó előírások

1. Előirányzatok felhasználása, módosítása, előirányzatok közötti átcsoportosítások

 

11.§        (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott kiadási előirányzatainak 4/B. melléklet szerinti célirányos felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője (megyei főjegyző) gondoskodik. A költségvetési szerv vezetője a bruttó 1 millió forint egyedi értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásról, ideértve a bevételt eredményező szerződéskötéseket is, a közgyűlés elnökét előzetesen tájékoztatja.

 

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait saját hatáskörben az Ávr. 34.§/A és 36. §- (1)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelőlen, az államháztartáson belülről, meghatározott céllal – így különösen a területi választási feladatokkal összefüggésben – érkező többlet támogatások erejéig módosíthatja. A módosításokat a költségvetési rendelten át kell vezetni. Egyéb esetben a költségvetési szerv előirányzatait a közgyűlés jogosult módosítani.

 

(3) A költségvetési szerv a számára jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról és felhasználásról – az Ávr. 43 § (1)-(3) figyelembe vételével – a költségvetési szerv szabadon dönthet. Az átcsoportosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

 

12.§     (1) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható.

 

(2) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

 

 

 

 

2. A költségvetési szervre vonatkozó egyéb előírások

 

13§.       (1) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített, az önkormányzat és a hivatal könyvviteli mérlegében kimutatott eszközöket és forrásokat évente kell leltározni. A leltározás végrehajtását leltárral kell alátámasztani.

 

(2) A közérdekű adatoknak az önkormányzat internetes honlapján történő közzétételéről a megyei főjegyző gondoskodik.

 

 

 

III. fejezet

Maradvány elszámolása

 

14. §      (1) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv maradványát a közgyűlés hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egyidejűleg.

 

(2) A maradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül a 2018. évi előirányzat terhére legkésőbb 2018. december 31-ig írásban vállalt az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben szabályozott kötelezettségek.

 

(3) A költségvetési szervnek a jóváhagyott előző évi maradványát a tárgyévben, a maradvány teljes összegére vonatkozó előirányzat-módosítás után fel kell használnia.

 

(4) A maradványt terhelő kötelezettségek pénzügyi rendezése - a költségvetési rendelet jóváhagyásáig - előirányzat képzése nélkül is végrehajtható.

 

IV. fejezet

 

Záró rendelkezések

 

 

15.§     E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1-ei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

 

 

 

                       Kakas Béla                                                              Vadász Csaba

                    közgyűlés elnöke                                                          megyei főjegyző

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 9. napján tartott ülésén. Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2018. február 12. napján.

 

Melléklet