A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2/2015. (II.04.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat, Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13) Korm. rendeletekben, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

 

I. fejezet

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2015. évi költségvetése

 

 

1. A rendelet hatálya

1.§     A rendelet hatálya kiterjed a Csongrád Megyei Önkormányzatra és a Csongrád Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal).

 

2. A költségvetés címrendje

2. § A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat és Csongrád Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2015. évi címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím (szám, név, gazdálkodási jogkör):

  1. Csongrád Megyei Önkormányzat
  2. Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
  3.  Csongrád Megyei Önkormányzat összevont

BEVÉTELEK

Közgazdasági jelleg (I-II.), Finanszírozási bevételek (III.)

1-3. Kiemelt előirányzat (Rovat)

I.                   Működési bevételek

1.      Működési célú támogatások államháztartás belülről (B1)

1.1    Önkormányzatok működési támogatása (B11)

1.1.1       Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

1.1.2       Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1.1.3       Elszámolásból származó bevételek (B116)

1.2    Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

2.        Működési bevételek (B4)

3.        Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

II.                Felhalmozási bevételek

1.       Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

2.      Felhalmozási bevételek (B5)

3.      Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

III.             Finanszírozási bevételek (B8)

1.      Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

2.      Maradvány igénybevétele (B813)

3.      Központi, irányító szervi támogatás (B816)

4.      Tulajdonosi (B819)

KIADÁSOK

Közgazdasági jelleg (I-II.), Finanszírozási kiadások (III.)

Kiemelt előirányzat (1-5.)

I.                   Működési költségvetési kiadások

1.      Személyi jellegű kiadások (K1)

2.      Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)

3.      Dologi kiadások (K3)

4.      Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5.      Egyéb működési célú kiadások (K5)

5.1  Nemzetközi kötelezettségek (K501)

5.2  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

5.3  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

5.4  Általános tartalék (K513)

5.5  Céltartalék (K513)

II.                Felhalmozási költségvetési kiadás

1.      Beruházások (K6)

2.      Felújítások (K7)

3.      Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

3.1  Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

3.2  Lakástámogatás (K87)

3.3  Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

III.             Finanszírozási kiadások (K9)

1.      Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

2.      Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)

3.      Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)

 

3. A költségvetés főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása

 

3.§     (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a)            működési költségvetési bevétele összegét         283.718 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          291.709 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                     - 7.991 e Ft-ban,

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét        4.000 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét          3.500 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                            500 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         227.144 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                          219.653 e Ft-ban,

i)             tárgyévi bevételek összegét                               514.862 e Ft-ban,

j)             tárgyévi kiadások összegét                                514.862 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének

a)            működési költségvetési bevétele összegét             7.800 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          176.072 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                   -168.272 e Ft-ban

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét               0 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét          1.381 e Ft-ban,

f)            felhalmozási költségvetési egyenlegét                 - 1.381 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         169.653 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                                     0 e Ft-ban,

i)             tárgyévi bevételek összegét                               177.453 e Ft-ban,

j)             tárgyévi kiadások összegét                                177.453 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

(3) A Közgyűlés az önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének

a)            működési költségvetési bevétele összegét         291.518 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          467.781 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                  - 176.263 e Ft-ban

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét        4.000 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét          4.881 e Ft-ban,

f)            felhalmozási költségvetési egyenlegét                    - 881 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         227.144 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                            50.000 e Ft-ban,

i)             tárgyévi bevételek összegét                               522.662 e Ft-ban,

j)             tárgyévi kiadások összegét                                522.662 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(4) Az (1)-(3) bekezdés (a), (d) és (g) pontjában megállapított bevétel összegének kiemelt előirányzat szerinti részletezését elkülönítetten és összevonva e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

(5) Az (1)-(3) bekezdés (b), (e) és (h) pontjában megállapított kiadás összegének kiemelt előirányzat szerinti részletezését elkülönítetten és összevonva e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

 

(6) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási egyenleg szerinti bontásban, a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételét, valamint költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 3/A és 3/B mellékletei tartalmazzák. Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. számú melléklete, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését és a közvetett támogatásokat a 7. számú melléklete tartalmazzák.

 

(7) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 4/A és 4/B mellékletei tartalmazzák.

 

(8) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát 5 főben, a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2015. évi engedélyezett létszámát 27 főben állapítja meg, melynek részletezését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

 

 

4. Általános és céltartalék

 

4.§ (1) Az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék előirányzata 3.704 e Ft.

 

(2) Az általános tartalék terhére - a (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a közgyűlés vállal kötelezettséget.

 

(3) Az előre nem várt rendkívüli helyzetekben, a vis maior esetekben, valamint a jogszabályi előírásokon alapuló, az önkormányzati kötelező feladat-ellátással kapcsolatban felmerülő azonnali fizetési kötelezettségek fedezetéről a közgyűlés elnöke dönt a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

 

5. § (1) Az önkormányzat területfejlesztési feladatainak ellátását szolgáló céltartalék összege 129.317 e Ft.

 

(2) A területfejlesztési céltartalék terhére kötelezettséget bruttó 3 millió forint összeg felett a közgyűlés, bruttó 1 és 3 millió forint közötti összeg esetén a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Terület-, Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Bizottság együttes döntésével, a bruttó 1 millió forintot el nem érő összeg esetén az elnök vállalhat, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

 

5. Az önkormányzati szintű feladatellátást szolgáló működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatok felhasználása, módosítása, átcsoportosítása

 

6.§ (1) A közgyűlés elnöke illetve a főjegyző gondoskodik a 2015. évi költségvetésben az önkormányzatot, valamint a hivatalt megillető bevételek beszedéséről, ennek érdekében szerződéseket köthet és módosíthat, ide értve a vagyonhasznosításához kötődő döntéseket, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 12/2012 (V.4) önkormányzati rendelet rendelkezéseire.

(2) Az önkormányzat – közgyűlés által jóváhagyott – kiadási előirányzatai 4/A. melléklet szerinti összegeinek célirányos felhasználásáról – „Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, önerő, előkészítés” sor kivételével – az elnök gondoskodik. A „Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, önerő, előkészítés” sor terhére kötelezettséget bruttó 3 millió forint összeg felett a közgyűlés, bruttó 1 és 3 millió forint közötti összeg esetén a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, a bruttó 1 millió forintot el nem érő összeg esetén az elnök vállalhat, a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

 

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 2.500 e Ft+Áfa-t meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről – a művészeti alkotások és előadóművészeti szolgáltatások kivételével - legalább 3 ajánlat bekérésével, a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával az elnök jogosult dönteni.

 

(4) Ha évközben az Országgyűlés a költségvetési kapcsolatokból származó támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően az elnök haladéktalanul a közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

 

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a közgyűlést tájékoztatja.

 

(6) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (7) és (8) bekezdésben meghatározott kivétellel a közgyűlés dönt.

 

(7) A közgyűlés elnöke a közgyűlés ülései közötti időszakban az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait 20 millió forint összeghatárig módosíthatja. A módosításról a közgyűlést az elnöknek utólag tájékoztatnia kell, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(8) A közgyűlés elnöke a közgyűlés ülései között időszakban 20 millió Ft összeghatárig a költségvetés kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosításról a közgyűlést az elnöknek utólag tájékoztatnia kell, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

 

(9) A közgyűlés a (7) és (8) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

 

(10) A közgyűlés elnöke dönt az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek Áht. 79. § (3) bekezdése szerinti hasznosításáról, a szükséges finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok megképezéséről. A hasznosításról a közgyűlést az elnöknek utólag tájékoztatnia kell.

 

7.§         A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozó indítványt a közgyűlés soron következő ülésére be kell terjeszteni.

 

6.      Pénzeszközátadások, támogatások, pénzeszközátvételek

 

8.§         (1) Önkormányzati támogatásban – céljelleggel – az éves költségvetésében egyedileg meghatározott szervezetek, valamint a Magyarországon, valamint határainkon túl működő, non-profit szervezetek, így különösen az államháztartási szervezetek, közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek részesülhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céllal, államháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközök estében 2 millió forint egyedi értékhatárig – az alapítványok részére átadott források kivételével – az elnök jogosult dönteni.

(3) A céljelleggel támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni. A támogatás alapjául szolgáló megállapodásban rögzíteni kell:

a)                      a támogatott szervezet megnevezését, székhelyét (telephelyét), bankszámlaszámát, a képviseletében eljáró személy nevét,

b)                      a támogatott szakmai feladat megnevezését,

c)                      a támogatás felhasználási jogcímét,

d)                     a támogatással történő elszámolás határidejét,

e)                      a támogatást nyújtó önkormányzat ellenőrzési jogosultságát mind a felhasználás, mind az elszámolás tekintetében – ide értve a helyszíni ellenőrzés lehetőségét is – valamint,

f)                       a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatási összegre vonatkozó visszafizetési kötelezettséget, illetve az esetleges szankciók körét.

 

(4) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, részére további támogatás nem nyújtható addig, amíg az elszámolási kötelezettségének eleget nem tesz.

 

(5) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek a támogatási szerződése aláírásának időpontjában esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.

 

(6) Az alapítványi forrásátvétel és forrásátadás a közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

 

7.      Hitelek igénybevétele

 

9.§         Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak alapján vehet fel hitelt, illetve köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

 

8.      Egyéb előírások

 

10.§       (1) A képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló többször módosított 2/1999. (III.1.) Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított alapdíj összege 100.490 Ft.

 

              (2) A köztisztviselői illetmények, és a hivatalban foglalkoztatott, egyéb bérezési rendszerhez tartozó munkavállalók juttatásai a tárgyhót követő hó harmadikán, a képviselői tiszteletdíjak és költségtérítések szintén a tárgyhót követő hó harmadikán esedékesek. Amennyiben a tárgyhó harmadik napja munkaszüneti nap, a juttatások a harmadikát megelőző munkanapon esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való átutalással történik. Az átutalásról az esedékesség előtti munkanapon kell intézkedni.

 

II. fejezet

 

A költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó előírások

1. Előirányzatok felhasználása, módosítása, előirányzatok közötti átcsoportosítások

 

11.§        (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott kiadási előirányzatainak 4/B. melléklet szerinti célirányos felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője (megyei főjegyző) gondoskodik. A költségvetési szerv vezetője a bruttó 1 millió forint egyedi értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásról, ideértve a bevételt eredményező szerződéskötéseket is, a közgyűlés elnökét előzetesen tájékoztatja.

 

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait a közgyűlés módosíthatja.

 

(3) A költségvetési szerv a számára jóváhagyott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról és felhasználásról – az Ávr. 36 § (1)-(3) figyelembe vételével – a költségvetési szerv szabadon dönthet. Az átcsoportosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

 

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője tárgyéven túli fizetési kötelezettséget költségvetési előirányzataik terhére – a folyamatos teljesítésű közüzemi szolgáltatások kivételével – kizárólag a közgyűlés elnöke engedélyével vállalhat.

 

12.§     (1) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható.

 

(2) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

 

2. A költségvetési szervre vonatkozó egyéb előírások

 

13§.       (1) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített, könyvviteli mérlegekben kimutatott eszközöket és forrásokat évente kell leltározni. A leltározás végrehajtását leltárral kell alátámasztani.

 

(2) A közérdekű adatoknak az önkormányzat internetes honlapján történő közzétételéről a megyei főjegyző gondoskodik.

 

 

III. fejezet

Maradvány elszámolása

 

14. §      (1) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát a közgyűlés hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egyidejűleg.

 

(2) A költségvetési maradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül:

 

a)      a 2014. évi előirányzat terhére írásban vállalt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben szabályozott kötelezettségek.

 

b)      a mérleg szerinti záró szállítói állományból azon számlák értéke, amelyek 2014. évi teljesítési dátummal kerültek kiállításra, és amelyek pénzügyi teljesítése 2015. március 31-ét megelőző időpontban esedékes, továbbá a mérlegben tárgyévi kötelezettségvállalásként kerültek elszámolásra. Folyamatos szolgáltatások (villany, víz, gáz, telefon, stb.) esetében – a számlák teljesítési dátumától függetlenül – 2014. évre legfeljebb 12 havi költség vehető figyelembe.

 

(3) A költségvetési szervnek a jóváhagyott előző évi költségvetési maradványát a tárgyévben, a költségvetési maradvány teljes összegére vonatkozó előirányzat-módosítás után fel kell használnia.

 

(4) A költségvetési maradványt terhelő kötelezettségek pénzügyi rendezése - a költségvetési rendelet jóváhagyásáig - előirányzat képzése nélkül is végrehajtható.

 

IV. fejezet

 

Záró rendelkezések

 

 

15.§     E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1-ei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

 

 

 

                       Kakas Béla                                                              Vadász Csaba

                    közgyűlés elnöke                                                          megyei főjegyző

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2015. január 30. napján tartott ülésén. Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2015. február 4. napján.

 

Melléklet