A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.13) Korm. rendeletekben, valamint Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

 

I. fejezet

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2014. évi költségvetése

 

 

1. A rendelet hatálya

1.§     A rendelet hatálya kiterjed a Csongrád Megyei Önkormányzatra és a Csongrád Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal).

 

2. A költségvetés címrendje

2. § A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat és Csongrád Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2014. évi címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím (szám, név, gazdálkodási jogkör):

  1. Csongrád Megyei Önkormányzat
  2. Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
  3.  Csongrád Megyei Önkormányzat összevont

BEVÉTELEK

Előirányzat csoport (I-III.)

Kiemelt előirányzat (1-3.)

I.                   Működési bevételek

1.      Működési célú támogatások államháztartás belülről

1.1    Önkormányzatok működési támogatása

1.1.1       Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.2       Működési célú központosított előirányzatok

1.1.3       Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1.2    Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.        Intézményi működési bevételek

3.        Működési célú átvett pénzeszközök

II.                Felhalmozási bevételek

1.       Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2.      Felhalmozási bevételek

3.      Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

III.             Finanszírozási bevételek

1.      Belföldi értékpapírok bevételei

2.      Központi, irányító szervi támogatás

3.      Maradvány igénybevétele

KIADÁSOK

Előirányzat csoport (I-III.)

Kiemelt előirányzat (1-5.)

I.                   Működési költségvetési kiadások

1.      Személyi jellegű kiadások

2.      Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó

3.      Dologi kiadások

4.      Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.      Egyéb működési célú kiadások

5.1  Nemzetközi kötelezettségek

5.2  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

5.3  Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5.4  Általános tartalék

5.5  Céltartalék

II.                Felhalmozási költségvetési kiadás

1.      Beruházások

2.      Felújítások

3.      Egyéb felhalmozási célú kiadások

3.1  Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

3.2  Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.3  Lakástámogatás

III.             Finanszírozási kiadások

1.      Belföldi értékpapírok kiadásai

2.      Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

 

3. A költségvetés főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása

 

3.§     (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2014. évi költségvetésének

a)            működési költségvetési bevétele összegét         323.645 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          148.675 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                    174.970 e Ft-ban

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét               0 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét                 0 e Ft-ban,

f)            felhalmozási egyenlegét                                                0 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                                    0 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                          174.970 e Ft-ban,

i)             tárgyévi bevételek összegét                               323.645 e Ft-ban,

j)             tárgyévi kiadások összegét                                323.645 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(2) A Közgyűlés az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetésének

a)            működési költségvetési bevétele összegét             7.800 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          182.370 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                  - 174.570 e Ft-ban

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét               0 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét             400 e Ft-ban,

f)            felhalmozási költségvetési egyenlegét                    - 400 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                         174.970 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                                     0 e Ft-ban,

i)             tárgyévi bevételek összegét                               182.770 e Ft-ban,

j)             tárgyévi kiadások összegét                                182.770 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

(3) A Közgyűlés az önkormányzat összevont 2014. évi költségvetésének

a)            működési költségvetési bevétele összegét         331.445 e Ft-ban,

b)            működési költségvetési kiadása összegét          331.045 e Ft-ban,

c)            működési költségvetési egyenlegét                           400 e Ft-ban

d)            felhalmozási költségvetési bevétele összegét               0 e Ft-ban,

e)            felhalmozási költségvetési kiadása összegét             400 e Ft-ban,

f)            felhalmozási költségvetési egyenlegét                    - 400 e Ft-ban,

g)            finanszírozási bevételi összegét                                    0 e Ft-ban,

h)            finanszírozási kiadási összegét                                     0 e Ft-ban,

i)             tárgyévi bevételek összegét                               331.445 e Ft-ban,

j)             tárgyévi kiadások összegét                                331.445 e Ft-ban,

állapítja meg.

 

 

(4) Az (1)-(3) bekezdés (a) és (d) pontjában megállapított bevétel összegének előirányzat-csoport és kiemelt előirányzat szerinti részletezését elkülönítetten és összevonva e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

(5) Az (1)-(3) bekezdés (b) és (e) pontjában megállapított kiadás összegének előirányzat-csoport és kiemelt előirányzat szerinti részletezését elkülönítetten és összevonva e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

 

(6) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 3/A és 3/B mellékletei, az előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklete, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését és a közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazzák.

 

(7) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 4/A és 4/B mellékletei tartalmazzák.

 

(8) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi engedélyezett létszámát 28 főben – ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő – állapítja meg, melynek részletezését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

 

 

4. Általános tartalék

 

4.§ (1) Az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék előirányzata 2.000 e Ft.

 

(2) Az általános tartalék terhére - a (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a közgyűlés vállal kötelezettséget.

 

(3) Az előre nem várt rendkívüli helyzetekben, a vis maior esetekben, valamint a jogszabályi előírásokon alapuló, az önkormányzati kötelező feladat-ellátással kapcsolatban felmerülő azonnali fizetési kötelezettségek fedezetéről a közgyűlés elnöke dönt a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

 

5. Az önkormányzati szintű feladatellátást szolgáló működési, felhalmozási és finanszírozási előirányzatok felhasználása, módosítása, átcsoportosítása

 

5.§ (1) A közgyűlés elnöke illetve a főjegyző gondoskodik a 2014. évi költségvetésben az önkormányzatot, valamint a hivatalt megillető bevételek beszedéséről, ennek érdekében szerződéseket köthet és módosíthat, ide értve a vagyonhasznosításához kötődő döntéseket, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 12/2012 (V.4) önkormányzati rendelet rendelkezéseire.

(2) Az önkormányzat – közgyűlés által jóváhagyott – kiadási előirányzatainak 4/A. melléklet szerinti célirányos felhasználásáról az elnök gondoskodik.

 

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 2.500 e Ft+Áfa-t meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről – a művészeti alkotások és előadóművészeti szolgáltatások kivételével - legalább 3 ajánlat bekérésével, a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával az elnök jogosult dönteni.

 

(4) Ha évközben az Országgyűlés a költségvetési kapcsolatokból származó támogatások előirányzatait zárolja, csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően az elnök haladéktalanul a közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

 

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről az elnök a közgyűlést tájékoztatja.

 

(6) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (7) és (8) bekezdésben meghatározott kivétellel a közgyűlés dönt.

 

(7) A közgyűlés elnöke a közgyűlés ülései közötti időszakban az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait 20 millió forint összeghatárig módosíthatja. A módosításról a közgyűlést az elnöknek utólag tájékoztatnia kell, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(8) A közgyűlés elnöke a közgyűlés ülései között időszakban 20 millió Ft összeghatárig a költségvetés előirányzat csoportjai között átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosításról a közgyűlést az elnöknek utólag tájékoztatnia kell, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

 

(9) A közgyűlés a (7) és (8) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

 

(10) A közgyűlés elnöke dönt az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek Áht. 79. § (3) bekezdése szerinti hasznosításáról. A hasznosításról a közgyűlést az elnöknek utólag tájékoztatnia kell.

 

6.§         A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozó indítványt a közgyűlés soron következő ülésére be kell terjeszteni.

 

6.      Pénzeszközátadások, támogatások, pénzeszközátvételek

 

7.§         (1) Önkormányzati támogatásban – céljelleggel – az éves költségvetésében egyedileg meghatározott szervezetek, valamint a Magyarországon, valamint határainkon túl működő, non-profit szervezetek, így különösen az államháztartási szervezetek, közhasznú társaságok, közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek részesülhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céllal, államháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközök estében 2 millió forint egyedi értékhatárig – az alapítványok részére átadott források kivételével – az elnök jogosult dönteni.

(3) A céljelleggel támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni. A támogatás alapjául szolgáló megállapodásban vagy határozatban rögzíteni kell:

a)                      a támogatott szervezet megnevezését, székhelyét (telephelyét), bankszámlaszámát, a képviseletében eljáró személy nevét,

b)                      a támogatott szakmai feladat megnevezését,

c)                      a támogatás felhasználási jogcímét,

d)                     a támogatással történő elszámolás határidejét,

e)                      a támogatást nyújtó önkormányzat ellenőrzési jogosultságát mind a felhasználás, mind az elszámolás tekintetében – ide értve a helyszíni ellenőrzés lehetőségét is – valamint,

f)                       a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatási összegre vonatkozó visszafizetési kötelezettséget.

 

(4) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, részére további támogatás nem nyújtható addig, amíg az elszámolási kötelezettségének eleget nem tesz.

 

(5) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek a támogató döntés időpontjában esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.

 

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti döntések az önkormányzat számára éven túli költségvetési kihatással nem járhatnak.

 

(7) Az alapítványi forrásátvétel és forrásátadás a közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

 

7.      Hitelek igénybevétele

 

8.§         Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak alapján vehet fel hitelt, illetve köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

 

8.      Egyéb előírások

 

9.§         (1) A képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló többször módosított 2/1999. (III.1.) Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított alapdíj összege 100.490 Ft.

 

              (2) A köztisztviselői illetmények, és a hivatalban foglalkoztatott, egyéb bérezési rendszerhez tartozó munkavállalók juttatásai a tárgyhót követő hó harmadikán, a képviselői tiszteletdíjak és költségtérítések szintén a tárgyhót követő hó harmadikán esedékesek. Amennyiben a tárgyhó harmadik napja munkaszüneti nap, a juttatások a harmadikát megelőző munkanapon esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való átutalással történik. Az átutalásról az esedékesség előtti munkanapon kell intézkedni.

 

II. fejezet

 

A költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó előírások

1. Előirányzatok felhasználása, módosítása, előirányzatok közötti átcsoportosítások

 

10.§       (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott kiadási előirányzatainak 4/B. melléklet szerinti célirányos felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője (megyei főjegyző) gondoskodik. A költségvetési szerv vezetője a bruttó 1 millió forint egyedi értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásról, ideértve a bevételt eredményező szerződéskötéseket is, a közgyűlés elnökét előzetesen tájékoztatja.

 

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait a közgyűlés módosíthatja.

 

(3) A költségvetési szerv számára jóváhagyott előirányzat csoportok és az ehhez kapcsolódó önkormányzati támogatási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv saját hatáskörben átcsoportosítást nem végezhet. A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításról és felhasználásról – a jogszabályok figyelembevételével – a költségvetési szerv szabadon dönthet. Az átcsoportosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

 

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője tárgyéven túli fizetési kötelezettséget költségvetési előirányzataik terhére – a folyamatos teljesítésű közüzemi szolgáltatások kivételével – kizárólag a közgyűlés elnöke engedélyével vállalhat.

 

11.§     (1) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható.

 

(2) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

 

2. A költségvetési szervre vonatkozó egyéb előírások

 

12.§       (1) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített, könyvviteli mérlegekben kimutatott eszközöket és forrásokat évente kell leltározni. A leltározás végrehajtását leltárral kell alátámasztani.

 

(2) A közérdekű adatoknak az önkormányzat internetes honlapján történő közzétételéről a megyei főjegyző gondoskodik.

 

 

III. fejezet

Maradvány elszámolása

 

13. §      (1) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát a közgyűlés hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egyidejűleg.

 

(2) A költségvetési maradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül:

 

a)      a 2013. évi előirányzat terhére írásban vállalt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben szabályozott kötelezettségek.

 

b)      a mérleg szerinti záró szállítói állományból azon számlák értéke, amelyek 2013. évi teljesítési dátummal kerültek kiállításra, és amelyek pénzügyi teljesítése 2014. március 31-ét megelőző időpontban esedékes, továbbá a mérlegben tárgyévi kötelezettségvállalásként kerültek elszámolásra. Folyamatos szolgáltatások (villany, víz, gáz, telefon, stb.) esetében – a számlák teljesítési dátumától függetlenül – 2013. évre legfeljebb 12 havi költség vehető figyelembe.

 

(3) A költségvetési szervnek a jóváhagyott előző évi költségvetési maradványát a tárgyévben, a költségvetési maradvány teljes összegére vonatkozó előirányzat-módosítás után fel kell használnia.

 

(4) A költségvetési maradványt terhelő kötelezettségek pénzügyi rendezése - a költségvetési rendelet jóváhagyásáig - előirányzat képzése nélkül is végrehajtható.

 

IV. fejezet

 

Záró rendelkezések

 

 

14.§     E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-ei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

 

 

                     Magyar Anna                                                            Vadász Csaba

                    közgyűlés elnöke                                                          megyei főjegyző

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. február 07. napján tartott ülésén. Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2014. február 12. napján.

 

Melléklet