A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

2/2013. (II.18.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetést érintő egyéb rendeletek módosításáról

 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat a Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényekben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

 

I. fejezet

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi költségvetése

 

 

1. A rendelet hatálya

1.§     A rendelet hatálya kiterjed a Csongrád Megyei Önkormányzatra, és a Csongrád Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala).

 

2. A költségvetés címrendje

2. § A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat és Csongrád Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv 2013. évi címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím (szám, név, gazdálkodási jogkör):

  1. Csongrád Megyei Önkormányzat
  2. Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
  3.  Csongrád Megyei Önkormányzat összevont

BEVÉTELEK

Előirányzat csoport (I-V.)

Kiemelt előirányzat (1-4.)

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

2. Támogatásértékű működési bevételek

3. Működési célú pénzeszköz átvétel

4. Támogatási kölcsön visszatérülése és igénybe vétele

II. Felhalmozási bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2. Felhalmozási célú támogatásértékű működési bevételek

3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (államháztartáson kívülről)

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

1.        A megyei önkormányzatok működésének támogatása

2.        Központosított előirányzat

3.        Egyéb központi támogatás

IV. Irányító szervtől kapott támogatás

V. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működési célra

2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozási célra

 

KIADÁSOK

Előirányzat csoport (I-III.)

Kiemelt előirányzat (1-4.)

I.     Működési kiadások

1.    Személyi juttatások

2.    Munkaadót terhelő járulékok

3.    Dologi kiadások

4.    Egyéb működési célú kiadások

4.1.  Támogatásértékű működési kiadások

4.2.  Működési célú pénzeszköz átadás

4.3.  Irányított szerv részére folyósított működési támogatás

4.4.  Kölcsönök nyújtása és törlesztése

II.   Felhalmozási kiadások

1.    Intézményi beruházások

2.    Felújítások

3.    Egyéb felhalmozási kiadások

3.1  Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.2  Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

3.3  Irányított szerv részére folyósított felhalmozási támogatás

III. Tartalékok

1.    Általános tartalék

2.    Céltartalék

 

 

3. A költségvetés főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása

 

 

3.§     (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a)            költségvetési bevétele összegét      301.706 e Ft-ban,

b)            költségvetési kiadása összegét        301.706 e Ft-ban,

c)            összes hiányát                                             0 e Ft-ban

állapítja meg.

 

 

(2) A Közgyűlés az önkormányzat hivatala 2013. évi költségvetésének

a)            költségvetési bevétele összegét      186.721 e Ft-ban,

b)            költségvetési kiadása összegét        186.721 e Ft-ban,

c)            összes hiányát                                             0 e Ft-ban

állapítja meg.

 

(3) A Közgyűlés az önkormányzat összevont 2013. évi költségvetésének

a)            költségvetési bevétele összegét      307.706 e Ft-ban,

b)            költségvetési kiadása összegét        307.706 e Ft-ban,

c)            összes hiányát                                             0 e Ft-ban

állapítja meg.

 

 

(4) Az (1)-(3) bekezdés (a) pontjában megállapított bevétel összegének előirányzat-csoport és kiemelt előirányzat szerinti részletezését elkülönítetten és összevonva e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

(5) Az (1)-(3) bekezdés (b) pontjában megállapított kiadás összegének előirányzat-csoport és kiemelt előirányzat szerinti részletezését elkülönítetten és összevonva e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

 

(6) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a rendelet 3/A és 3/B mellékletei, az előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. számú melléklete, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését és a közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

 

(7) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

 

(8) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi engedélyezett létszámát 28 főben – ebből a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő – állapítja meg, melynek részletezését a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

 

 

4. Általános tartalék

 

4.§ (1) Az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék előirányzata 5.000 e Ft.

 

(2) Az általános tartalék terhére - a (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a közgyűlés vállal kötelezettséget.

 

(3) Az előre nem várt rendkívüli helyzetekben, a vis maior esetekben, valamint a jogszabályi előírásokon alapuló, az önkormányzati kötelező feladat-ellátással kapcsolatban felmerülő azonnali fizetési kötelezettségek fedezetéről a közgyűlés elnöke dönt a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

 

 

 

5. Az önkormányzati szintű feladatellátást szolgáló előirányzatok felhasználása, módosítása, átcsoportosítása

 

 

5.§ (1) A közgyűlés elnöke illetve a főjegyző gondoskodik a 2013. évi költségvetésben az önkormányzatot, valamint a hivatalt megillető bevételek beszedéséről, ennek érdekében szerződéseket köthet és módosíthat, ide értve a vagyonhasznosításához kötődő döntéseket, figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, valamint a Csongrád Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 12/2012 (V.4) önkormányzati rendelet rendelkezéseire.

(2) Az önkormányzat jóváhagyott kiadási előirányzatainak célirányos felhasználásáról az elnök gondoskodik, a forrásfelhasználásról tájékoztatja a közgyűlést.

 

(3) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 2.500 e Ft+Áfa-t meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről – a művészeti alkotások és előadóművészeti szolgáltatás kivételével - legalább 3 ajánlat bekérésével, a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával az elnök jogosult dönteni.

 

(4) Ha évközben az Országgyűlés a költségvetési kapcsolatokból származó támogatások előirányzatait zárolja, csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően az elnök haladéktalanul a közgyűlés elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.

 

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a tényről az elnök a közgyűlést tájékoztatja.

 

(6) A közgyűlés elnöke a közgyűlés ülései közötti időszakban az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait 20 millió forint összeghatárig módosíthatja. A módosításról a közgyűlést az elnöknek utólag tájékoztatnia kell, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

(7) A közgyűlés elnöke a közgyűlés ülései között időszakban 20 millió Ft összeghatárig a költségvetés előirányzat csoportjai között átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosításról a közgyűlést az elnöknek utólag tájékoztatni kell, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

 

(8) A közgyűlés a (6) és (7) bekezdés szerinti előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet.

 

6.§         A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozó indítványt a közgyűlés soron következő ülésére be kell terjeszteni.

 

6.      Pénzeszközátadások, támogatások

 

7.§         (1) Önkormányzati támogatásban – céljelleggel – az éves költségvetésében egyedileg meghatározott szervezetek, valamint a Magyarországon, valamint határainkon túl működő, non-profit szervezetek, így különösen az államháztartási szervezetek, közhasznú társaságok, közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek részesülhetnek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott céllal, államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök estében a közgyűlés, államháztartáson belül folyósított támogatás esetében az elnök jogosult dönteni.

(3) A cél jelleggel támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni. A támogatás alapjául szolgáló megállapodásban vagy határozatban rögzíteni kell:

a)                      a támogatott szervezet megnevezését, székhelyét (telephelyét), bankszámlaszámát, a képviseletében eljáró személy nevét,

b)                      a támogatott szakmai feladat megnevezését,

c)                      a támogatás felhasználási jogcímét,

d)                     a támogatással történő elszámolás határidejét,

e)                      a támogatást nyújtó önkormányzat ellenőrzési jogosultságát mind a felhasználás, mind az elszámolás tekintetében – ide értve a helyszíni ellenőrzés lehetőségét is – valamint,

f)                       a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatási összegre vonatkozó visszafizetési kötelezettségét.

 

(4) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, részére további támogatás nem nyújtható.

 

(5) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.

 

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti döntések az önkormányzat számára éven túli költségvetési kihatással nem járhatnak.

 

7.                    Hitelek igénybevétele

 

8.§         Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak alapján vehet fel hitelt, illetve köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

 

8.                    Egyéb előírások

 

9.§         (1) A képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló többször módosított 2/1999. (III.1.) Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított  alapdíj összege 100.490 Ft.

 

              (2) A köztisztviselői illetmények, és a hivatalban foglalkoztatott, egyéb bérezési rendszerhez tartozó munkavállalók juttatásai a tárgyhót követő hó harmadikán, a képviselői tiszteletdíjak és költségtérítések szintén a tárgyhót követő hó harmadikán esedékesek. Amennyiben a tárgyhó harmadik napja munkaszüneti nap, a juttatások a harmadikát megelőző munkanapon esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való átutalással történik. Az átutalásról az esedékesség előtti munkanapon kell intézkedni.

 

II. fejezet

 

A költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó előírások

1. Előirányzatok felhasználása, módosítása, előirányzatok közötti átcsoportosítások

 

10.§       (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv jóváhagyott kiadási előirányzatainak célirányos felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője (főjegyző) gondoskodik. A költségvetési szerv vezetője a bruttó 1 millió forint egyedi értékhatárt meghaladó kötelezettségvállalásról, ideértve a bevételt eredményező szerződéskötéseket is, a közgyűlés elnökét előzetesen tájékoztatja.

 

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait a közgyűlés módosíthatja.

 

(3) A költségvetési szerv számára jóváhagyott előirányzat csoportok és az ehhez kapcsolódó önkormányzati támogatási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv saját hatáskörben átcsoportosítást nem végezhet. A kiemelt előirányzatok közötti előirányzat átcsoportosításról és felhasználásról – a jogszabályok figyelembevételével – a költségvetési szerv szabadon dönthet. Az átcsoportosításokat a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

 

(4) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője tárgyéven túli fizetési kötelezettséget költségvetési előirányzataik terhére – a folyamatos teljesítésű közüzemi szolgáltatások kivételével – kizárólag a közgyűlés elnöke engedélyével vállalhat.

 

 

2. Személyi juttatási előirányzatok felhasználása, módosítása

Létszámgazdálkodás

 

11.§     (1) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható.

 

(2) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

 

 

3. Pénzmaradvány elszámolása

 

12. §      (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv pénzmaradványát a közgyűlés hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egyidejűleg.

 

(2) A pénzmaradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül:

 

a)            a 2013. évi előirányzat terhére írásban vállalt az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben szabályozott kötelezettségek.

 

b)           a mérleg szerinti záró szállítói állományból azon számlák értéke, amelyek 2013. évi teljesítési dátummal kerültek kiállításra, és amelyek pénzügyi teljesítése 2014. március 31-ét megelőző időpontban esedékes, továbbá a mérlegben tárgyévi kötelezettségvállalásként kerültek elszámolásra. Folyamatos szolgáltatások (villany, víz, gáz, telefon, stb.) esetében – a számlák teljesítési dátumától függetlenül – 2013. évre legfeljebb 12 havi költség vehető figyelembe.

 

(3) A költségvetési szervnek a jóváhagyott előző évi pénzmaradványát a tárgyévben, a pénzmaradvány teljes összegére vonatkozó előirányzat-módosítás után fel kell használni, amelyről azonnal köteles tájékoztatni az irányító szervet.

(4) A pénzmaradványt terhelő kötelezettségek pénzügyi rendezése - a pénzmaradvány jóváhagyásáig - előirányzat képzése nélkül is végrehajtható.

 

(5) A pénzmaradvány felülvizsgálata során a költségvetési szerv a (2) bekezdés szerinti elvonások meghatározásához szükséges adatokat az általa vezetett analitikus nyilvántartásokkal, valamint a (3) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások összegét a kötelezettségvállalást igazoló bizonylatok másolatával köteles igazolni.

 

3.      A költségvetési szervre vonatkozó egyéb előírások

 

13§.       (1) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített, könyvviteli mérlegekben kimutatott eszközöket és forrásokat – ide értve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – kétévente kell leltározni, amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, az eszközökről és forrásokról folyamatosan, részletező nyilvántartása történik, mennyiségben és értékben. A leltározás végrehajtását leltárral kell alátámasztani.

 

(2) A közérdekű adatoknak az önkormányzat internetes honlapján történő közzétételéről a megyei főjegyző gondoskodik.

 

III. fejezet

 

Záró rendelkezések

 

 

14.§     E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1-ei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

 

 

                     Magyar Anna                                                            Vadász Csaba

                    közgyűlés elnöke                                                          megyei főjegyző

 

 

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. február 8. napján tartott ülésén. Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2013. február 18. napján.

 

Melléklet