Csongrád Megye Közgyűlésének

11/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat

2011. évi költségvetési gazdálkodásról szóló zárszámadás elfogadásáról,

a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés és a 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, valamint a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról a következő rendeletet alkotja: 

 

 

1. § (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló, többszörösen módosított 4/2011. (II.14) rendelet végrehajtását

 

25.119.046 e Ft költségvetési bevétellel,

35.013.588 e Ft, összes bevétellel,

19.245.236 e Ft, költségvetési kiadással,

33.884.587 e Ft összes kiadással,

1.129.001 e Ft többlettel és

1. 042.058 e Ft módosított pénzmaradvánnyal

elfogadja.

 

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2011. évi pénzforgalmi többlet megyei önkormányzatnál maradt pénzeszközeit a Csongrád Megyei Önkormányzat, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról szóló 2011. évi CLIV törvény, valamint Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény 76 §-a rendelkezései szerint a Magyar Államkincstár által vezetett letéti számlára utalta.

 

(3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évben teljesített bevételeit kiemelt jogcímenként a rendelet 1. számú melléklete, kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

 

(4) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlegét, az önkormányzat által nyújtott hitelek, a többéves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét, a vagyonkataszteri nyilvántartás szerinti ingatlanvagyonát, valamint gazdasági részesedéseinek kimutatását a 3-8. számú mellékletekben foglaltak szerint tudomásul veszi.

Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát, eredmény-kimutatását, valamint központosított előirányzatok, a cél- és címzett támogatásának alakulását a 9-14. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

A Csongrád Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

 

2. § (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat 2011. évi normatív hozzájárulásának és az átengedett SZJA bevételének az igénybe vett főösszege 4.594.141 e Ft, az önkormányzatot ténylegesen megillető főösszege 4.431.366 e Ft.

 

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat feladatmutatóhoz kötött normatív költségvetési hozzájárulásának, az átengedett SZJA bevételeknek valamint a központosított előirányzatának elszámolását – az intézmények jelentései alapján – a 14-15. számú mellékletek szerint elfogadja.

 

3. § (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott működési feladatok 2011. évi teljesítését a 16. számú, a felhalmozási célú előirányzatok 2011. évi teljesítését a 17. számú melléklet szerint elfogadja.

 

(2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. évről áthúzódó – a Magyar Államkincstár által elismert – kötelezettségvállalásairól, és egyéb fizetési kötelezettségeiről szóló tájékoztatót a 18. számú melléklet szerint elfogadja.

 

(3) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett és a ténylegesen betöltött álláshelyekről készített tájékoztatót a 19. számú melléklet szerint elfogadja.

 

4. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

 

 

                   Magyar Anna s. k.                                               Vadász Csaba s. k.

megyei közgyűlés elnöke                                            megyei főjegyző

 

 

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. április 27. napján tartott ülésén.

Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2012. május 04. napján.

 

Mellékletek