A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

4/2012. (II. 6.) önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a költségvetést érintő egyéb rendeletek módosításáról

 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat a Magyarország alaptörvénye a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV., az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben, valamint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben foglalt rendelkezések alapján 2012. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

 

I. fejezet

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat és a Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2012. évi költségvetése

 

 

1.                  A rendelet hatálya

 

 

1.§     A rendelet hatálya kiterjed a Csongrád Megyei Önkormányzatra, és a Csongrád Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre.

 

 

 

2.                  Mérlegek és kimutatások

 

 

2.§ (1) Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény(továbbiakban: Áht) 23. §-ában nevesített mérlegek és kimutatások tartalmát az alábbiakban határozza meg:

 

(a) Az önkormányzat továbbá az önkormányzat által irányított költségvetési szerv: mérlegszerűen bemutatja a tárgyévi működési és felhalmozási célú költségvetési bevételeket és kiadásokat főbb költségvetési kiemelt előirányzatonként, valamint a hiányt finanszírozó pénzügyi műveleteket és azok egyenlegét.

 

(b) Az önkormányzat adósságállománya és az önkormányzat által nyújtott hitelek állománya: a kimutatás tartalmazza a tárgyévben tervezett hitelfelvételt összegszerűen, valamint - zárszámadáskor - hitelezők szerinti bontásban, továbbá a tárgyévben tervezett kölcsönnyújtást összegszerűen, a tárgyévet megelőzően nyújtott kölcsönöket összegszerűen lejárat szerint és adósonként megbontva.

 

(c)  A több éves kihatással járó döntések kimutatása: tartalmazza a döntés azonosítóját, jogcímét, összegét, időbeli kihatását évenkénti bontásban összegszerűen és mindösszesen.

 

(d)  A közvetett támogatások, adó-elengedések kimutatása: tartalmazza a jogcímet, a kedvezményezett megnevezését, a kedvezmény mértékét és összegét, valamint az adott kedvezmények összesített értékét.

 

(e)  Az önkormányzat vagyonkimutatása: zárszámadáskor készül, és tartalmazza: az önkormányzat és intézményei saját vagyonának adatait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-ában foglaltak szerinti tagolásban. Az ingatlanvagyont szemléltető kimutatás vagyonkezelő szervenként és ingatlanonként az alábbi adatokat tartalmazza: helység, cím, funkció, helyrajzi szám, bruttó érték és becsült forgalmi érték.

 

(2)     Az (1) bekezdés (e) pontja szerinti vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökön és kötelezettségeken kívül tartalmazza:

       a) a „0”-ra leírt, de használatban lévő, valamint használaton kívüli eszközök állományának eredeti bruttó értékét,

               b) az önkormányzatok tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök (képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak) állományát mennyiségben,

               c) a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket (kezesség- valamint garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket), tételesen, az önkormányzatot terhelő esetleges fizetési kötelezettség értékének feltüntetésével.

 

 

 

3.                  A költségvetés főösszege, a hiány mértéke és finanszírozása

 

 

3.§     (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

a)            költségvetési bevétele összegét           294.196 eFt-ban,

b)            költségvetési kiadása összegét            294.196 eFt-ban,

c)            összes hiányát                                                0 eFt-ban

állapítja meg.

 

 

(2) A Közgyűlés az önkormányzat hivatala 2012. évi költségvetésének

a)            költségvetési bevétele összegét           259.669 eFt-ban,

b)            költségvetési kiadása összegét            259.669 eFt-ban,

c)            összes hiányát                                                0 eFt-ban

állapítja meg.

 

 

 

 

(3) Az (1)-(2) bekezdés (a) pontjában megállapított bevétel összegének előirányzat-csoport és kiemelt előirányzat szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

 

(4)  Az (1)-(2) bekezdés (b) pontjában megállapított kiadás összegének előirányzat-csoport és kiemelt előirányzat szerinti részletezését elkülönítetten és összesítve e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

 

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási előirányzatok működési és felhalmozási célú megoszlását valamint a költségvetési hiány finanszírozási műveleteit mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a 2. §-ban rögzített adattartalommal a 3. melléklet mutatja be.

 

(6) Az önkormányzat által közvetlenül ellátott feladatok működési és felhalmozási kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat hitelállományáról, az adott kölcsönökről, a többéves kötelezettségvállalásokról, és az adott kedvezményekről az 5. melléklet tájékoztat. A költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretét e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

 

4.                  Általános tartalék

 

 

4.§ (1) Az általános tartalék eredeti előirányzata 5.000 e Ft, amelyből az I. félév folyamán a (3) bekezdés szerinti esetek finanszírozására legfeljebb ezen összeg 40%-a használható fel.

 

(2) Az általános tartalék terhére - a (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a közgyűlés vállal kötelezettséget.

 

(3) Az előre nem várt rendkívüli helyzetekben, a vis maior esetekben, valamint a jogszabályi előírásokon alapuló, az önkormányzati kötelező feladat-ellátással kapcsolatban felmerülő azonnali fizetési kötelezettségek fedezetéről a közgyűlés elnöke dönt a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

 

 

 

 

6.      Az önkormányzati szintű feladatellátást szolgáló előirányzatok felhasználása, módosítása

 

 

5.§ (1) A közgyűlés elnöke illetve a főjegyző gondoskodik a 2012. évi költségvetésben az önkormányzatot, valamint a hivatalt megillető bevételek beszedéséről, ennek érdekében szerződéseket köthet és módosíthat – ide értve a vagyonhasznosításához kötődő döntéseket is – valamint intézkedéseket tesz a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

 

(2)  A költségvetési kapcsolatokból származó támogatási előirányzat zárolásáról a közgyűlés elnöke haladéktalanul tájékoztatja a közgyűlést.

 

(3)  Az 4. mellékletben szereplő, az önkormányzati szervek közvetlen feladat-ellátási körébe tartozó előirányzatok felhasználására a közgyűlés elnöke jogosult.

 

(4)  A közgyűlés elnöke a közgyűlés ülései között időszakban 10 millió Ft összeghatárig szükség esetén a költségvetés kiemelt előirányzatai közt átcsoportosítást hajthat végre, a 6. §-ban foglaltak kivételével. Az átcsoportosításról a közgyűlést utólag tájékoztatni kell, azt a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

 

6.§ (1)    A célhoz kötött állami támogatások, a meghatározott célra átvett pénzeszközök - amennyiben a feladat megvalósítása önkormányzati pótlólagos pénzügyi forrásokat nem igényel - az adott célra a közgyűlés jóváhagyása nélkül is felhasználhatók. Az előirányzatok módosítására vonatkozó indítványt a közgyűlés soron következő ülésére be kell terjeszteni.

 

 

7.      Pénzeszközátadások, támogatások

 

 

7.§         (1) Önkormányzati támogatásban – céljelleggel – az éves költségvetésében egyedileg meghatározott szervezetek, valamint a Magyarországon, valamint határainkon túl működő, non-profit szervezetek, így különösen az államháztartási szervezetek, közhasznú társaságok, közalapítványok, alapítványok és társadalmi szervezetek részesülhetnek.

 

(2) A cél jelleggel támogatott szervezetek, a részükre juttatott összegek felhasználásáról kötelesek elszámolni. A támogatás alapjául szolgáló megállapodásban vagy határozatban rögzíteni kell:

a)                      a támogatott szervezet megnevezését, székhelyét (telephelyét), bankszámlaszámát, a képviseletében eljáró személy nevét,

b)                      a támogatott szakmai feladat megnevezését,

c)                      a támogatás felhasználási jogcímét,

d)                      a támogatással történő elszámolás határidejét,

e)                      a támogatást nyújtó önkormányzat ellenőrzési jogosultságát mind a felhasználás, mind az elszámolás tekintetében – ide értve a helyszíni ellenőrzés lehetőségét is – valamint,

f)                        a támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a támogatási összegre vonatkozó visszafizetési kötelezettségét.

 

(3) Amennyiben a támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, részére további támogatás nem nyújtható.

 

(4) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás nem nyújtható azon szervezetnek, amelynek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van.

 

(5) Az (1)-(2) bekezdés szerinti döntések az önkormányzat számára éven túli költségvetési kihatással nem járhatnak.

 

 

8.      Felhalmozási és dologi előirányzatok

 

8.§         (1) Az egyedileg meghatározott beruházási, felújítási feladatok előirányzatainak megállapításáról, módosításáról a közgyűlés dönt. Jelen bekezdésben szabályozott előirányzatok célirányos felhasználásáról a közgyűlés elnöke rendelkezik.

 

(2) A közbeszerzési értékhatárt el nem érő, de 2.500 eFt+ÁFÁ-t meghaladó kötelezettségvállalások esetén a szerződésekről, megrendelésekről – a művészeti alkotások és előadóművészeti szolgáltatás kivételével - legalább 3 ajánlat bekérésével, a legelőnyösebb ajánlattevő kiválasztásával kell dönteni.

 

 

9.      Hitelek igénybevétele

 

9.§         Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben meghatározottak alapján vehet fel hitelt, illetve köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

 

 

10.  Egyéb előírások

 

10.§       (1) A képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló többször módosított 2/1999. (III.1.) Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított alapdíj összege 100.490 Ft.

 

              (2) A köztisztviselői illetmények, és a hivatalban foglalkoztatott, egyéb bérezési rendszerhez tartozó munkavállalók juttatásai a tárgyhót követő hó harmadika, a képviselői tiszteletdíjak és költségtérítések szintén a tárgyhót követő hó harmadikán esedékesek. Amennyiben a tárgyhó harmadik napja munkaszüneti nap, a juttatások a harmadikát megelőző munkanapon esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való átutalással történik. Az átutalásról az esedékesség előtti munkanapon kell intézkedni.

 

 

II. fejezet

 

A költségvetési szerv gazdálkodására vonatkozó előírások

Előirányzatok felhasználása, módosítása

 

1. Intézményi saját bevételek

 

 

11.§        Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv bruttó 1 millió forint egyedi értékhatárt meghaladó bevételt eredményező szerződés megkötéséről a közgyűlés elnökével előzetesen egyeztet és a szerződés megkötését követően 5 munkanapon belül a közgyűlés elnökét tájékoztatja.

 

 

2. Személyi juttatási előirányzatok felhasználása, módosítása

Létszámgazdálkodás

 

 

12.§       (1) A bérfizetési nap a tárgyhót követő hó harmadika. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik, a bérfizetési nap az azt megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

 

(2) A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az adott költségvetési évre vonatkozóan állapítható meg kiadás, tartós kötelezettség azonban nem vállalható.

 

(3) A személyi juttatási előirányzat megállapítása, módosítása csak a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának egyidejű és arányos változtatásával történhet.

 

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a rendszeres személyi juttatások előirányzatát csak a betöltött álláshelyekkel összefüggésben használhatja fel.

A be nem töltött álláshelyekre jutó, 30 nap után, ilyen jogcímen képződő személyi juttatás és járulékai maradványáról a költségvetési szerv köteles az irányító szervet tájékozatni.

A fenti bekezdésben említett jogcímmel azonos elbírálás alá esik a fizetés nélküli szabadság és a hosszabb, egy hónapot meghaladó betegség is.

 

 

3.      Egyéb előirányzat-gazdálkodással kapcsolatos előírások

 

13.§       (1) A költségvetési szerv számára jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok és az ehhez kapcsolódó önkormányzati támogatási előirányzatok kötöttek, ezek között a költségvetési szerv saját hatáskörben átcsoportosítást nem végezhet, a kiemelt előirányzatoktól a felhasználás során nem térhet el. A kiemelt előirányzatokon belül a céltámogatás kivételével – a jogszabályok figyelembevételével – a költségvetési szerv szabadon dönthet az előirányzatok átcsoportosításáról vagy felhasználásáról.

 

(2) A saját hatáskörben végzett felhalmozási és felújítási feladatok nem veszélyeztethetik a költségvetési szerv folyamatos és biztonságos működését.

 

(3) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv tárgyéven túli fizetési kötelezettséget költségvetési előirányzataik terhére – a folyamatos teljesítésű közüzemi szolgáltatások kivételével – kizárólag a közgyűlés elnöke engedélyével vállalhatnak.

 

 

4.      Pénzmaradvány elszámolása

 

 

14. §      (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv pénzmaradványát a közgyűlés hagyja jóvá a zárszámadási rendeletével egyidejűleg.

 

(2) A pénzmaradvány elszámolása során kötelezettségvállalásnak minősül:

 

a)            a 2012. évi előirányzat terhére írásban vállalt, az szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendeletben (továbbiakban: Ávr.) szabályozott kötelezettségek.

 

b)           a mérleg szerinti záró szállítói állományból azon számlák értéke, amelyek 2012. évi teljesítési dátummal kerültek kiállításra, és amelyek pénzügyi teljesítése 2013. március 31-ét megelőző időpontban esedékes, továbbá a mérlegben tárgyévi kötelezettségvállalásként kerültek elszámolásra. Folyamatos szolgáltatások (villany, víz, gáz, telefon, stb.) esetében – a számlák teljesítési dátumától függetlenül – 2012. évre legfeljebb 12 havi költség vehető figyelembe.

 

(3) A költségvetési szervnek a jóváhagyott előző évi pénzmaradványát a tárgyévben, a pénzmaradvány teljes összegére vonatkozó előirányzat-módosítás után fel kell használni, amelyről azonnal köteles tájékoztatni a irányító szervet.

      A felhasználási kötelezettség nem terjed ki a 15. § (5) bekezdése figyelembevételével aláírt szerződésből adódó többéves kötelezettségvállalásra.

 

(4) A pénzmaradványt terhelő kötelezettségek pénzügyi rendezése - a pénzmaradvány jóváhagyásáig - előirányzat képzése nélkül is végrehajtható.

 

(5) A pénzmaradvány felülvizsgálata során a költségvetési szerv a (2) bekezdés szerinti elvonások meghatározásához szükséges adatokat az általa vezetett analitikus nyilvántartásokkal, valamint a (3) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások összegét a kötelezettségvállalást igazoló bizonylatok másolatával köteles igazolni.

 

5.      A költségvetési szervre vonatkozó egyéb előírások

 

15§.        (1) A fordított adózás alá eső ügyletekre vonatkozó szerződések megkötésekor a szerződő feleknek közösen és egybehangzóan nyilatkozniuk kell arról, hogy esetükben a fordított adózás alá eső jogügylet valamennyi törvényi alkalmazási feltétele fennáll és az adott ügylet vonatkozásában a fordított adózás alá eső általános forgalmi adót a termék megrendelője vagy a szolgáltatás igénybevevője fizeti meg.

 

(2) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített, könyvviteli mérlegekben kimutatott eszközöket és forrásokat – ide értve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – kétévente kell leltározni, amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, az eszközökről és forrásokról folyamatosan, részletező nyilvántartása történik, mennyiségben és értékben. A leltározás végrehajtását leltárral kell alátámasztani.

 

(3) A közérdekű adatoknak az önkormányzat internetes honlapján történő közzétételéről a megyei főjegyző gondoskodik.

 

III. fejezet

 

Záró rendelkezések

 

 

16.§     E rendelet 2012. február 7. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1.-i visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

 

 

                      Magyar Anna                                                             Vadász Csaba

                    közgyűlés elnöke                                          főjegyzői feladatokat ellátó aljegyző

 

 

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. február 3. napján tartott ülésén. Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2012. február 6. napján.

 

 Mellékletek