A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

11/2011. (IV.27.)

önkormányzati rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat

2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról,

 a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdése, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV., az államháztartásról alkotott 1992. évi XXXVIII. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.), az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések alapján a 2010. évi költségvetési zárszámadásról, valamint a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról a következő rendeletet alkotja.

 

1.§ (1)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többszörösen módosított 2/2010. (I.21.) rendelet végrehajtását

                                                          16.433.897 e Ft költségvetési bevétellel,

                                                          19.764.781 e Ft összes bevétellel,

                                                          20.081.554 e Ft költségvetési és összes kiadással,

                                                            3.647.657 e Ft hiánnyal,

                                                               517.918 e Ft folyószámla hitel-felvétellel,

            valamint                                     -226.233 e Ft pénzmaradvánnyal

elfogadja.

 

      (2)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2010. évi pénzforgalmi hiány finanszírozására belső forrásból 2.812.966 e Ft-ot (melyből a korábbi évek pénzmaradványának igénybevétele működésre 688.385 e Ft, felhalmozásra 2.124.581 e Ft), külső forrásból 834.691 e Ft-ot (melyből folyószámla-hitel 517.918 e Ft, folyószámla-pénzkészlet 316.773 e Ft), összesen 3.647.657 e Ft-ot állapít meg.

 

      (3)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2010. évben teljesített bevételeit kiemelt jogcímenként az 1. melléklet, kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. melléklet szerint elfogadja.

 

      (4)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlegét; az önkormányzat által nyújtott hitelek, a több éves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények mérlegét; az önkormányzat összevont mérlegét, immateriális javai és aktivált tárgyi eszközei értékét, a vagyonkataszteri nyilvántartás szerinti ingatlanvagyonát, valamint a gazdasági társaságokban lévő részesedéseinek kimutatását a 3-7. mellékletekben foglaltak szerint tudomásul veszi.

            Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát, eredmény-kimutatását, valamint központosított előirányzatok, a cél- és címzett támogatásának alakulását a 8-12. mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

            A Csongrád Megyei Cigány Önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 8/a. sz. melléklet tartalmazza.

 

2.§ (1)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat 2009. évi normatív állami hozzájárulásának és az átengedett SZJA bevételének az igénybe vehető főösszege 4.579.764 e Ft, a teljesített főösszege 4.565.422 e Ft.

 

      (2)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat feladatmutatóhoz kötött normatív költségvetési hozzájárulásának, az átengedett SZJA bevételének valamint a központosított előirányzatának elszámolását – az intézmények jelentései alapján – a 13, 13/b, 13/c. melléklet szerint elfogadja. Elrendeli az önkormányzatot terhelő 14.342 e Ft visszafizetési kötelezettség teljesítését az állami költségvetés felé.

 

3.§ (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat az intézmények 2010. évi kötelező feladat-ellátása során felmerült, igazolt többlet-kiadásait összesen 93.264 e Ft összegben elismeri, annak pénzügyi fedezete biztosítását - a 14. sz. mellékletben részletezetten - a módosított pénzmaradványban többlet-támogatásként minősítve hagyja jóvá.

 

      (2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát a 14. melléklet szerint az önkormányzat hivatalánál
- 747.093 e Ft, míg az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél 520.860 e Ft összegben jóváhagyja.

 

      (3)  A Csongrád Megyei Önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott működési feladatok 2010. évi teljesítését a 15. melléklet, a felhalmozási célú előirányzatok 2010. évi teljesítését a 16. melléklet szerint elfogadja.

 

      (4)  A Csongrád Megyei Önkormányzat a 2010. évi működési és felhalmozási célra vállalt, pénzügyileg nem teljesített kötelezettségvállalásokat a 17. és 18. sz. melléklet szerint elfogadja.

 

      (4) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek karbantartási és felújítási célfeladatainak teljesítéséről készített tájékoztatót a 19. és 20. mellékletek, az engedélyezett és a ténylegesen betöltött álláshelyekről készített tájékoztatót a 21. melléklet szerint elfogadja.

 

4.§       E rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba.

 

 

               Magyar Anna s.k.                                               Dr. Kovalcsik Andrea s.k.

           megyei közgyűlés elnöke                                                    megyei főjegyző

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2011. április 27. napján tartott ülésén. Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2011. április 27. napján.

 

Mellékletek