Csongrád Megye Önkormányzatának

7/2009. (V.6.)

r e n d e l e t e

a Csongrád Megyei Önkormányzat

2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról,

a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

 

 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában biztosított jogkörében a 2008. évi költségvetési zárszámadásról, valamint a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról a következő rendeletet alkotja.

 

1.§ (1)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többszörösen módosított 4/2008. (III.1.) m.ör. rendelet végrehajtását

                                                          25.691.175 e Ft bevételi és

                                                          22.534.861 e Ft kiadási főösszeggel, valamint

                                               2.851.603 e Ft pénzmaradvánnyal

elfogadja.

 

      (2)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2008. évben teljesített bevételeit kiemelt jogcímenként az 1. számú melléklet, kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

 

      (3)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlegét; a több éves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények mérlegét; az önkormányzat vagyonkimutatását a 3-7. számú mellékletekben foglaltak szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát, eredmény-kimutatását, valamint központosított előirányzatok, a cél- és címzett támogatásának alakulását a 8-12. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

 

2.§ (1)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat 2008. évi normatív állami hozzájárulásának és az átengedett SZJA bevételének az igénybe vehető főösszege 5.327.023 e Ft, a teljesített főösszege 5.406.369 e Ft.

 

      (2)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat feladatmutatóhoz kötött normatív költségvetési hozzájárulásának, az átengedett SZJA bevételének valamint a központosított előirányzatának elszámolását – az intézmények jelentése alapján – a 12. és 13. számú melléklet szerint elfogadja. Elrendeli az önkormányzatot terhelő 79.759 eFt visszafizetési kötelezettség teljesítését az állami költségvetés felé.

 

 

 

3.§ (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát a 14. számú melléklet szerint az önkormányzat hivatalánál 2.292.923 e Ft, a Hivatalhoz tartozó részben önálló költségvetési szervnél 6.820 e Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 55 e Ft, míg az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél 558.680 e Ft összegben jóváhagyja.

 

      (2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2008. évi pénzmaradványának terhére javasolt előirányzat-módosításokat a 15/a és 15/b. sz. mellékletek szerinti értékben elfogadja.

 

      (3) A Csongrád Megyei Önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott működési feladatok 2008. évi teljesítését a 16. sz. melléklet, a felhalmozási célú előirányzatok 2008. évi teljesítését a 17. sz. melléklet szerint elfogadja.

 

      (4) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek célfeladatainak teljesítéséről készített tájékoztatót a 18/a,b,c sz. mellékletek, az engedélyezett és a ténylegesen betöltött álláshelyekről készített tájékoztatót a 19. sz. melléklet szerint elfogadja.

 

 

4.§       E rendelet 2009. május hó 6. napján lép hatályba.

 

 

 

               Magyar Anna s.k.                                                Dr. Kovalcsik Andrea s.k.

           megyei közgyűlés elnöke                                                    megyei főjegyző

 

 

Megalkotta a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2009. április 30. napján tartott ülésén. Kihirdetve a megyei önkormányzat honlapján (www.csongrad-megye.hu) 2009. május 6. napján.

 

Mellékletek