Csongrád Megye Önkormányzatának

9/2008. (IV.30.) rendelete

a Csongrád Megyei Önkormányzat

2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadás elfogadásáról,

a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról

 

 

A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, az 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában biztosított jogkörében a 2007. évi költségvetési zárszámadásról, valamint a normatív állami hozzájárulás elszámolásáról a következő rendeletet alkotja.

 

1.§ (1)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló többszörösen módosított 3/2007. (II.26.) m.ör. rendelet végrehajtását

                                                         19.022.893 eFt bevételi és

                                                         18.827.812 eFt kiadási főösszeggel,

a bevételi főösszegen belül         58.626 eFt működési célú hitelfelvétellel, valamint

                                                 -196.077 eFt pénzmaradvánnyal

elfogadja.

 

      (2)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2007. évben teljesített bevételeit kiemelt jogcímenként az 1. számú melléklet, kiadásait kiemelt jogcímenként a 2. számú melléklet szerint – a 9/a melléklet figyelembevételével – elfogadja.

 

      (3)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat összevont mérlegét; a több éves kihatással járó döntések és a közvetett támogatások, adóelengedések, adókedvezmények mérlegét; az önkormányzat vagyonkimutatását a 3-7. számú mellékletekben foglaltak szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradványát, eredmény-kimutatását, valamint központosított előirányzatok, a cél- és címzett támogatásának alakulását a 8-12. számú mellékletekben foglaltak szerint elfogadja.

 

2.§ (1)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzat 2007. évi normatív állami hozzájárulásának és az átengedett SZJA bevételének az igénybe vehető főösszege 5.880.692 e Ft, a teljesített főösszege 6.005.280 e Ft.

 

      (2)  A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat feladatmutatóhoz kötött normatív költségvetési hozzájárulásának, valamint az átengedett SZJA bevételének elszámolását – az intézmények jelentése alapján – a 13. számú melléklet szerint elfogadja. Elrendeli az önkormányzatot terhelő 124.588 eFt visszafizetési kötelezettség teljesítését az állami költségvetés felé.

 

 

3.§ (1) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Csongrád Megyei Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványát a 14. számú melléklet szerint az önkormányzat hivatalánál -833.242 e Ft, a Hivatalhoz tartozó részben önálló költségvetési szervnél 14.687 e Ft, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál 567 e Ft, míg az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél 637.165 e Ft összegben jóváhagyja.

 

      (2) A Csongrád Megyei Önkormányzat Hivatala 2007. évi pénzmaradványának terhére javasolt előirányzat-módosításokat a 15/a és 15/b. sz. mellékletek szerinti értékben elfogadja.

 

      (3) A Csongrád Megyei Önkormányzat szervei által közvetlenül ellátott feladatok 2007. évi teljesítését a 16. sz. melléklet, a felhalmozási célú előirányzatok 2007. évi teljesítését a 17. sz. melléklet szerint elfogadja.

 

      (4) A Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek célfeladatainak teljesítéséről készített tájékoztatót a 18 sz. melléklet szerint elfogadja.

 

 

4.§       E rendelet 2008. április 30. napján lép hatályba.

 

 

 

               Magyar Anna s.k.                                        Dr. Csonkáné Dr. Balda Ilona s.k.

           megyei közgyűlés elnöke                                                    megyei főjegyző

 

 

Mellékletek

Könyvvizsgálói jelentés